Privacyverklaring

Kamphof Trappen, gevestigd te Dorpstraat 10, 7933 PC te Pesse, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Kamphof Trappen
info@kamphoftrappen.nl
0528 – 241 234
Dorpstraat 10, 7933 PC Pesse

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Kamphof Trappen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@kamphoftrappen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kamphof Trappen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van relaties
 • Het maken van (commerciële) aanbiedingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kamphof Trappen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Kamphof Trappen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Kamphof Trappen) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klant- en prospectgegevens worden bewaard voor de duur dat de relatie met Kamphof Trappen
voortduurt. Kamphof Trappen kan besluiten deze informatie voor langere periode te bewaren in het
geval ze hier gegronde reden toe ziet. Deze periode zal nooit langer zijn dan de wettelijk
administratieve bewaarplicht.
Informatie ten aanzien van kandidaten en sollicitanten e.d. worden bewaard voor de termijn dat dit
wettelijk is vastgesteld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Kamphof Trappen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kamphof
Trappen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kamphof Trappen uw
persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kamphof Trappen gebruikt functionele, analytische, social media en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone.
Kamphof Trappen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. De cookiemelding op onze website maakt melding van deze
cookies. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u
de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Google Analytics
Via Google Analytics worden op https://www.kamphoftrappen.nl gegevens over het surfgedrag
verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie
om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren
wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de
volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We hebben mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet
 • We maken geen gebruik van Google voor Advertentiefuncties om advertenties te
  personaliseren.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamphof Trappen en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@kamphoftrappen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kamphof Trappen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kamphof Trappen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kamphoftrappen.nl.

11. Wijzigingen

Kamphof Trappen behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk
moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

12. Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals
die bij Kamphof Trappen bekend zijn, kunt u zich wenden tot:
Kamphof Trappen
info@kamphoftrappen.nl
0528 – 241 234
Dorpstraat 10, 7933 PC Pesse